មេអំបៅ​ដែល​មាន​ចំណង់​តណ្ហា​ជិះ​លើ​មាន់​រហូត​ដល់​ចំណុចកំពូល