ម្តាយ​ហត់នឿយ​បង្ខំ​កូន​ប្រុស​ដែល​អៀន​ខ្មាស​មិត្ត​ព្រហ្មចារី