ក្មេងស្រីខ្ជះខ្ជាយទាំងស្រុងនៅឯពិធីខួបកំណើតនៅមហាវិទ្យាល័យ