ក្មេងស្រីសាលាល្អឥតខ្ចោះទៅក្មេងជំទង់ដែលស្លន់ស្លោបំផុតនៅក្នុងសាលា