ក្មេង​ជំទង់​ដែល​សិចស៊ី​ខ្លាំង​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាប់​យ៉ាង​ខ្លាំង