ខ្ញុំ​បាន​បបួល​មិត្តភ័ក្តិ​ប្អូន​ស្រី​នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​គេង​របស់​នាង