បងស្រីរបស់ខ្ញុំទុកមិត្តរួមថ្នាក់ដែលខ្ជះខ្ជាយរបស់គាត់នៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងជាមួយខ្ញុំ