ក្មេង​ជំទង់​ជនជាតិ​ជប៉ុន​ព្រហ្មចារី​ត្រូវបាន​មិត្តរួម​ថ្នាក់​ប្រើ​ផ្លូវភេទ