នារី​ស្រវឹង​ត្រូវ​គេ​ចាប់​ក្នុង​ពិធី​ជប់លៀង​និស្សិត