យប់ជ្រៅ បុរសអាក្រាតកាយ លួចបន្ទប់គេង ក្មេងស្រីជំទង់ មិនទាន់ស្របច្បាប់