ប៉ា​បង្រៀន​មិត្តភ័ក្តិ​អាយុ​១៨​ឆ្នាំ​ពី​របៀប​ធ្វើ​ឱ្យ​បុរស​រីករាយ​ដោយ​ការ​បង្ហាញ​រឿង​អាសអាភាស​របស់​នាង។