ក្មេងស្រីជំទង់ត្រូវមិត្តភ័ក្តិល្អបំផុតរបស់នាង ចាប់រំលោភក្នុងដំណេក