កូនស្រី​វ័យ​ជំទង់​ត្រូវ​មិត្តភ័ក្តិ​ឪពុក​ក្មេក​យ៉ាង​ខ្លាំង