ឥឡូវនេះនាងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបាត់បង់ព្រហ្មចារី