ខ្សែអាត់​សិច​ដំបូង​របស់​អ្នក​ស្ម័គ្រចិត្ត​គួរ​ឱ្យ​ស្រឡាញ់