មិត្ត​ស្រី​ធ្វើ​ដូច​ជា​នាង​មិន​បាន​កត់​សម្គាល់​ថា​ខ្ញុំ​កំពុង​ធ្វើ​ចារកម្ម​លើ​នាង