យុវវ័យ​គួរ​ឱ្យ​ស្រឡាញ់​បិទ​មុខ​ដោយ​ទឹក​ស្អិត​ស្រស់​