សូម​ខ្ញុំ​ភ័យ​ខ្លាច ខ្ញុំ​មិន​ដែល​ធ្វើ​បែប​នេះ​ពី​មុន​មក​ទេ។