កម្មករអើយ! ប្រាកដ​ណាស់​អ្នក​នឿយហត់។ តើអ្នកនឹងចូលខាងក្នុងដើម្បីសម្រាកបន្តិច